Kursy i szkolenia językowe

Zapewniamy skuteczne szkolenia językowe, przyjemność nauki i kontrolę nad inwestycją.

Metoda zorientowana na cel

goal_oriented_method

Przewaga Advantage w tym obszarze zbudowana jest na doświadczeniu i wiedzy, że najlepsze efekty daje przemyślane i celowe łączenie różnych metod nauczania. W oparciu o założenia eklektyzmu w nauczaniu języków obcych powstało innowacyjne podejście metodyczne Advantage – GOAL ORIENTED METHOD – czyli metoda zorientowana na cel. Wynikiem naszych działań jest intensyfikacja efektów szkolenia i podniesienie stopy zwrotu z inwestycji dokonywanej przez firmę.

W Advantage za podstawową zasadę przyjmujemy przewagę celu szkolenia nad metodą. Specyfika odbiorcy naszych produktów skłoniła nas do nowego spojrzenia na metodologię nauczania. Wiemy, że firma to nie szkoła a kursy typu in-corporate nie są regularnymi zajęciami akademickimi. Tutaj najważniejsze jest osiągnięcie celu przy jednoczesnej analizie dodatkowych dwóch czynników: czasu i kosztów inwestycji.

Zależnie od zdiagnozowanego celu szkolenia możemy zastosować następujące metody lub ich kombinacje:

  • Metodę komunikacyjną – (the communicative approach) – to zdecydowanie najpopularniejsza dzisiaj metoda, której elementy stosuje gros szkół językowych i do której przystosowana jest większość wydawanych współcześnie podręczników. Opiera się ona na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych. Każda struktura gramatyczna lub grupa słówek ma więc służyć określonej funkcji, takiej np. jak opowiadanie o sobie, negocjowanie, proponowanie, itd. Na zajęciach używamy prawie wyłącznie języka docelowego, kursanci często proszeni są o odgrywanie scenek i dialogów, równie często używa się też autentycznych materiałów do słuchania i czytania (typu ulotki, scenki telewizyjne, oryginalne dialogi np. w okienku na poczcie, dokumenty zawodowe).
  • Metodę bezpośrednią – (the direct method) – w tym podejściu jeszcze większy nacisk kładzie się na zrozumienie języka docelowego, który jest jedynym dopuszczalnym w czasie zajęć. Lektor buduje zrozumienie nowych fraz za pomocą obrazków, gestów, mimiki, skojarzeń itp. Kursanci podczas lekcji sami następnie używają nowopoznanych zwrotów we wzajemnej komunikacji. Wyjaśnienia gramatyki są ograniczane do niezbędnego minimum – zakładamy, że uczeń sam zastosuje właściwą formę słysząc ją stosowaną w trakcie zajęć. Liczy się swoboda wypowiedzi, słownictwo i wymowa. Odmianą tej metody jest GŁĘBOKIE ZANURZENIE W JĘZYKU – (deep language immersion) – zwykle realizowane podczas krótkich, ale bardzo intensywnych kursów, gdzie nauka trwa kilka (np. 8) godzin dziennie, i gdzie chodzi o uzyskanie efektu porównywalnego ze znalezieniem się ucznia w środowisku naturalnym dla danego języka. Daje to szybkie postępy i może być niezwykle korzystne dla osób np. przygotowujących się do wyjazdu.
  • Metodę audiolingwalnąmetoda polegająca na stosowaniu częstych powtórzeń. Koncentruje się ona na wykształceniu u uczących się nawyków językowych w sposób mechaniczno-automatyczny (tzw. drilling = dryle językowe). Dzięki wielokrotnemu powtarzaniu materiału językowego lepiej go zapamiętujemy i utrwalamy struktury językowe. Metoda była kiedyś bardzo często stosowana w laboratoriach językowych. Jest bardzo skuteczna na poziomach od początkującego do średnio zaawansowanego. Przyspiesza odczuwalne efekty szkolenia, wyraźnie wpływa na szybsze przełamanie bariery językowej.
  • Metodę gramatyczno-tłumaczeniową – w tej chwili jest ona stosowana najrzadziej. To metoda oparta na omawianiu, tłumaczeniu oraz analizie słownictwa i zasad gramatycznych na podstawie tekstów, głównie literackich a w środowisku biznesowym na podstawie autentycznych dokumentów, np.: umów, instrukcji. Ponieważ prawie zupełnie pomija komunikację (mówienie ogranicza się w niej do czytania materiałów i tłumaczenia ich na język ojczysty), jest rzadko stosowana w nauczaniu języków nowożytnych jako podstawowa, wykorzystujemy jej elementy do określonych celów, np.: w trakcie kursów specjalistycznych do pracy z dokumentami autentycznymi.

Dodatkowo, efektywność bazowych metod nauczania potęgowana jest przez wykorzystanie technik wspomagających motywację, aktywizujących mózg i poprawiających zapamiętywanie.