Organizacja szkolenia krok po kroku

Cykl szkoleniowy rozumiany jako proces nauczania obejmuje następujące elementy:

 

Nad merytoryczną stroną realizacji szkoleń będzie czuwał Metodyk ADVANTAGE – do jego podstawowych zadań należą:

 

W obszarze organizacyjnym wszystkie działania są dostosowywane do oczekiwań i wymagań naszych Klientów.

Zindywidualizowany program organizacyjny tworzony jest w porozumieniu z Działem Szkoleń z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy Advantage. Proponujemy:

 • Scentralizowany system archiwizacji danych dotyczących organizacji projektu szkoleniowego.

 • Wystandaryzowany system raportowania i przekazywania informacji zwrotnej:

 • Indywidualne informacje o  frekwencji w ustalonych cyklach;

 • Indywidualna informacja o  postępach osiągniętych w trakcie semestru w ustalonych cyklach;

 • Indywidualna informacja o  obszarach do poprawy w kolejnych etapach nauki w ustalonych cyklach;

 • Zastosowanie sprawdzonych narzędzi: testów, ankiet ewaluacyjnych, ankiet hospitacyjnych, itp.

 • Zastosowanie monitoringu szkolenia prowadzonego w oparciu o indywidualne kontakty z kursantami i  ankiety ewaluacyjne on-line.

 • Uśmiechnięty głos Państwa opiekuna w słuchawce, gotowość do pomocy i szybka reakcja na  Państwa potrzeby.

  Na zakończenie każdego etapu szkolenia (umownego semestru) przygotowujemy raport z przebiegu szkolenia zestawiający następujące informacje:

 • Indywidualne informacje o  frekwencji;

 • Indywidualna informacja o  postępach osiągniętych w trakcie semestru w ustalonych cyklach;

 • Indywidualna informacja o  obszarach do poprawy w kolejnych etapach nauki w ustalonych cyklach;

 • Indywidualna ocena jakości szkolenia (w tym zadowolenie ze współpracy z lektorem);

 • Ocena pracy lektora przeprowadzona w trakcie hospitacji;

 • Ocena procesu dydaktycznego przygotowana przez lektora;

 • Podsumowanie, czyli wyciągnięcie wniosków na kolejny semestr.