Przewaga metody

GOAL ORIENTED METHOD – METODA ZORIENTOWANA NA CEL
Advantage przyjmujemy za podstawową zasadę – prymat celu szkolenia nad metodą. Specyfika odbiorcy naszych produków skłonila nas do redefiniowania metodologii nauczania. Wiemy, że firma to nie szkoła a kursy typu in-corporate nie są regularnymi zajęciami akademickimi. Tutaj najważniejsze jest osiągnięcie celu przy jednoczesnej analizie dodatkowych dwóch czynników: czasu i kosztów inwestycji.
Przewaga Advantage w tym obszarze zbudowana jest na doświadczeniu i wiedzy, że najlepsze efekty daje przemyślane i celowe łączenie różnych metod nauczania. Celem takiego działania jest intensyfikacja efektów szkolenia i podniesienie stopy zwrotu z inwestycji dokonywanej przez firmę.
Zależnie od zdiagnozowanego celu szkolenia możemy zastosować:
  • Metodę komunikacyjną (the communicative approach) ? to zdecydowanie najpopularniejsza dzisiaj metoda, której elementy stosuje gros szkół językowych i do której przystosowana jest większość wydawanych współcześnie podręczników. Opiera się ona na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych. Każda struktura gramatyczna lub grupa słówek ma więc służyć określonej funkcji, takiej np. jak opowiadanie o sobie, negocjowanie, proponowanie czegoś komuś, itd. W tej metodzie używa się prawie wyłącznie języka docelowego, kursanci często proszeni są o odgrywanie scenek i dialogów, równie często używa się też autentycznych materiałów do słuchania i czytania (typu ulotki, scenki telewizyjne, oryginalne dialogi np. w okienku na poczcie). Stuprocentowa poprawność czy wymowa nie są tu tak ważne jak skuteczna komunikacja (przekazanie informacji i zrozumienie rozmówcy)
  • Metoda bezpośrednia (the direct method) ? w tym podejściu jeszcze większy nacisk kładzie się na zrozumienie języka docelowego, który jest jedynym dopuszczalnym w czasie zajęć; nauczyciel buduje zrozumienie nowych fraz za pomocą obrazków, gestów, mimiki, skojarzeń itp. Uczniowie podczas lekcji sami następnie używają nowopoznanych zwrotów we wzajemnej komunikacji. W tej metodzie minimalne znaczenie ma gramatyka; zakłada się, że uczeń sam zastosuje właściwą formę słysząc ją stosowaną w trakcie zajęć. Liczy się tu jednak swoboda wypowiedzi, słownictwo i wymowa. Odmianą tek metody jest TOTALNE ZANURZENIE – (total immersion) ? zwykle realizowane podczas krótkich, ale bardzo intensywnych kursów, gdzie nauka trwa kilka (np. 8) godzin dziennie, i gdzie chodzi o uzyskanie efektu porównywalnego ze znalezieniem się ucznia w środowisku naturalnym dla danego języka. Na ogół daje to szybkie postępy i może być niezwykle korzystne dla osób np. przygotowujących się do wyjazdu do pracy.
  • Metodę Audiolingwalną metoda polegająca na stosowaniu częstych powtórzeń. Kiedyś bardzo często stosowana w laboratoriach językowych. Jest bardzo skuteczna na poziomach od początkującego do średnio zaawansowanego. Przyspiesza odczuwalne efekty szkolenia, wyraźnie wpływa na szybsze przełamanie bariery językowej.
  • Metodę gramatyczno-tłumaczeniową w tej chwili stosowana najrzadziej. To metoda oparta na omawianiu słownictwa i zasad gramatycznych na podstawie tekstów, głównie literackich a w środowisku biznesowym na podstawie autentycznych dokumentów, np.: umów, instrukcji. Ponieważ prawie zupełnie pomija komunikację (mówienie ogranicza się w niej do czytania materiałów i tłumaczenia ich na język ojczysty), jest rzadko stosowana w nauczaniu języków nowożytnych jako podstawowa, wykorzystujemy jej elementy do określonych celów.

Dodatkowo bazowe metody nauczania są wspomagane przez wykorzystanie technik wspomagających motywację i aktywizujących mózg i wspomagających zapamiętywanie.