Dydaktyka dla biznesu

Przewagą Advantage jest świadomość ograniczeń wynikających z nauki w środowisku pracy – ograniczony czas, liczne obowiązki, stres.

Za główny cel naszych działań uznajemy stworzenie takich warunków nauki, które będą niwelowały czynniki negatywne oraz maksymalizowały efektywność wykorzystania czasu, który kursanci mają do wykorzystania podczas spotkań z lektorem.

Realizacja tego celu jest możliwa między innymi dzięki:

  • indywidualizacji procesu dydaktycznego, co daje gwarancję wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę w 100%;
  • przywiązywaniu dużej wagi do maksymalizacji potencjału pamięci i wykorzystywaniu metody częstych powtórzeń, dotyczących zarówno możliwości powtarzania fragmentów wypowiedzi językowych, jak i systematycznej organizacji sesji powtórzeniowych dotyczących większych partii materiału;
  • dążeniu do wykorzystywania tylko języka docelowego podczas zajęć, a także w przed, po i w trakcie przerw już od najniższych poziomów zaawansowania. Słuchacz powinien na czas zajęć „przełączyć się” na język obcy, daje to efekt totalnego zanurzenia (total immersion);
  • wykorzystywaniu naturalnych procesów poznawczych uczącego się –  nie uczymy się teorii tylko poznajemy nowe struktury języka w praktyce przez ich poprawne zastosowanie w przykładowych scenkach, dialogach. Wykorzystujemy również metodę analogii oraz kontrastu wsparte wizualizacją poznanych zwrotów i słów;
  • technikom multisensorycznym – dającym równe szanse przyswojenia materiału: wzrokowcom, słuchowcom, a także kinestetykom – dzięki zróżnicowanej formie prowadzonych warsztatów oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów dydaktycznych;
  • zaangażowaniu emocji przez wykorzystanie ciekawej formy i treści ćwiczeń proponowanych przez lektora prowadzącego, co sprzyja szybszemu przyswajaniu wiedzy oraz podtrzymywaniu motywacji uczących się osób.